بازدید دانش آموزان مدارس دخترانه شاهد فرهنگ 2 وپسرانه فرهنگ 1 در تاریخ های 4و5 آذر ماه از دانشگاه

به همت دفتر ارتباط خانواده با دانشگاه بازدید دانش آموزان (مدارس دخترانه شاهد، فرهنگ2 وپسرانه فرهنگ 1) در تاریخ های 4و5 آذرماه از دانشگاه ولی عصر(عج) انجام گردید.دراین بازدید ضمن معرفی رشته های مختلف دانشگاه از مکانهای زیربازدید به عمل آمد.
دبیرستان
تعداد
رشته
مکان های بازدید
پسرانه فرهنگ 1
30
ریاضی
دانشکده فنی، سایت، آزمایشگاه مکانیک، سوله عمران
پسرانه فرهنگ 1
15
تجربی
دانشکده کشاورزی، آزمایشگاه مرکزی، سایت دانشکده علوم پایه، مجتمع آزمایشگاهها
دخترانه شاهد
20
ریاضی
دانشکده فنی،سایت ،آزمایشگاه مکانیک ،سوله عمران
دخترانه شاهد
60
تجربی
دانشکده کشاورزی،آزمایشگاه مرکزی،سایت دانشکده علوم پایه،مجتمع آزمایشگاهها، مسجد وشهدای گمنام
دخترانه شاهد
20
ادبیات
دانشکده ادبیات، سایت دانشکده،آزمایشگاه زبان، مسجد و شهدای گمنام،کتابخانه
دخترانه فرهنگ
145
ادبیات
دانشکده ادبیات، سایت دانشکده،آزمایشگاه زبان، مسجد و شهدای گمنام،کتابخانه
 
   1392/11/1 09:23

4.2/10 (تعداد آرا 14 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30