گزارش عملکرد وام¬های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 دانشگاه ولی¬عصر(عج) رفسنجان

 
 
گزارش عملکرد وام­های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 دانشگاه ولی­عصر(عج) رفسنجان
 
مبلغ کسری به ریال جمع پرداخت شده (ریال) تعداد افراد نوع تسهیلات و وام ردیف
--------- 257/737/500 45 وام مسکن و ودیعه مسکن 1
--------- 3/495/000/000 753 وام تحصیلی 2
--------- 863/000/000 135 وام ضروری-وام عتبات عالیات 3
  820/000/000 41 وام ازدواج 4
  ----- --- تسهیلات استعدادهای درخشان 5
  722/500/000 114 وام شهریه 6
  --- --- وام تغذیه (فقط افراد متقاضی) 7
  663/000/000 34 وام ویژه دکتری 8
  --- --- وام بنیاد علوی 9
  --- --- تسهیلات دانش 10
  6/818/237/500 1122  
-------- 255/000/000 17 نفر ویژه دکتری وام ترم قبل که در این ترم پرداخت شده است.  
  7/073/237/500   جمع کل:
 

 
   1395/11/17 12:12

10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
خرداد 1397
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
31 30 29 28 27 26