صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری میز خدمت حوزه معاونت دانشجویی و استقبال از دانشجویان ورودی جدید

میز خدمت معاونت دانشجویی در تاریخ ۳۰شهریور ۱۳۹۸ تا ۲مهر ۱۳۹۸ در محل سالن زیتون جهت استقبال از دانشجویان ورودی جدید و راهنمایی این عزیزان برای انجام مراحل ثبت

نام سرای دانشجویی، تغذیه، وام و … برگزار گردید. در این مدت ۹۰۰ دانشجو مراجعه نموده و مراحل ثبت نام را انجام دادند.