اداره امور تغذیه

معاونت دانشجویی

معرفی اداره تغذیه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

در بخش تغذیه دانشجویی، غذایی با اخذ حدود 8 درصد قیمت تمام شده به دانشجویان عرضه می گردد. هر دانشجو در هر وعده با توجه به برنامه ي غذایی چیده شده امکان انتخاب از دو منوي ارائه شده را دارد. زمان رزرو غذا از شنبه تا چهار شنبه هر هفته (ساعت 10 ) براي  هفته ي آینده می باشد.
در ابتداي ورود به دانشگاه یک کارت تغذیه در اختیار تمامی دانشجویان گذاشته می شود که می توانند با آن عملیات افزایش اعتبار و رزرو غذا را انجام دهند، تمامی این عملیات به صورت اینترنتی در سامانه ي تغذیه ي سایت دانشگاه انجام گرفته و نیازي به مراجعه ي حضوري نیست. زمانی که دانشجویان کارت دانشجویی خود را از همکاران محترم حراست دریافت نمایند باید به واحد اتوماسیون مراجعه و نسبت به انتقال اطلاعات تغذیه اي به کارت دانشجویی اقدام نمایند.
همچنین در برنامه غذایی از سه فهرست ذیل به ترتیب با قیمت هاي، فهرست یک 15000 ریال، فهرست دو 21200 ریال، فهرست سه 25000 ریال و همچنین صبحانه 11200ریال استفاده می گردد. 

شرح وظایف:
 -نظارت بر نحوه ي اجراي وظایف پرسنل و تمام کسانی که در اداره تغذیه دانشجویی مشغول فعالیت هستند.
تلاش براي بهبود شرایط کاري پرسنل اداره ي تغذیه و کمک به حل مشکلات آنها.
بررسی پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در امور تغذیه.
 -بررسی شرکت هاي تولید کننده مواد غذایی براي خرید از آنها با توجه به اصول بهداشتی.
 -تنظیم برنامه غذایی هفتگی، ماهیانه یا موردي.
 -پیگیري امور و مکاتبات با مسئولین بالاتر.
آموزش تغذیه در سطح عمومی و اختصاصی.
 -آموزش روشهاي طبخ و توزیع غذا به پرسنل آشپزخانه .
 -ارائه راهکار در زمینه بهبود وضع تغذیه و شرایط موجود سلف سرویس دانشجویی.
-بررسی نیازهاي سیستمی و تغذیه اي و ارائه ي پیشنهاد براي تغییرات لازم.
-کنترل بهداشتی مواد اولیه از لحاظ سلامت و کیفیت.
-نظارت بر تهیه و نگهداري، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی.
کنترل آمار غذایی و موجودیهاي انبار و ارائه ي آمار جهت پخت.
انجام مراحل تسویه حساب دانشجویان مراجعه کننده به بخش تغذیه در سیستم گلستان.
تنظیم درخواست هاي غذایی مربوط به اردوهاي دانشجویی .
 -نظرسنجی از دانشجویان در مورد کیفیت و کمیت غذا و استفاده از نتایج آن در برنامه ریزي هاي غذایی.
 -شرکت در جلسات مربوط به مسائل  تغذیه.
تدوین قراردادهاي پخت.
 -برنامه ریزي غذاي اردوهاي ورزشی، آموزشی، فرهنگی.
 -تهیه ي برنامه هاي غذایی پیشنهادي براي مراسم و همایش ها.
برآورد قیمت انواع منوهاي غذایی مورد درخواست از طرف مسئولین بالاتر.
ارتباط با دانشگاه هاي دیگر و صندوق رفاه به منظور یکسان سازي امور.
-تهیه ي آنالیز مواد غذایی تشکیل دهنده ي هر منو.
-نظارت بر عملکرد نانوایی.
تنظیم درخواست مواد براي پخت غذا و نان و محاسبه مقادیر لازم هفتگی، ماهانه و سالانه.

رئیس اداره تغذیه

کارشناسان اداره تغذیه