معرفی معاونین سابق

معاونت دانشجویی

دکتر محمد علی دهقان

سمت : اولین معاون دانشجویی
دکتری آنالیز-استاد

دوران مدیریت: از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۹

دکتر مهدی مصباح

سمت : دومین معاون دانشجویی
دکتری آنالیز-استادیار

دوران مدیریت: از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱

دکتر محمد ابراهیمی

سمت : سومین معاون دانشجویی
دکتری ریاضی

دوران مدیریت: مهر ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۸۴

دکتر حمزه ایزدی

سمت : چهارمین معاون دانشجویی
دکتری حشره شناسی کشاورزی-فیزیولوژی و سم شناسی-استاد

دوران مدیریت: آبان ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۷

دکتر سهیلا فغفوری

سمت : پنجمین معاون دانشجویی
دکتری ادبیات انگلیسی-دانشیار

دوران مدیریت: مرداد ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۹

دکتر سید مهدی بیضایی

سمت : ششمین معاون دانشجویی
دکتری فیزیک حالت جامد-دانشیار

دوران مدیریت: مرداد ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹

دکتر حمزه ایزدی

سمت : هفتمین معاون دانشجویی
دکتری حشره شناسی کشاورزی-فیزیولوژی و سم شناسی-استاد

دوران مدیریت: آبان ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۷