معرفی اماکن ورزشی

معاونت دانشجویی

سالن صیاد شیرازی

سالن ورزشی آیت الله هاشمی رفسنجانی

زمین چمن