سراهای دانشجویی پسران

معاونت دانشجویی

سرای عرفان

سرای عرفان  در سال 1377 ساخته شده است این سرا 3 طبقه است. هر طبقه به دوبخش تقسیم می شود.طبقه همکف شامل 23 اتاق و سایت کامپیوتر ویژه دانشجویان کارشناسی است.طبقه اول و دوم مشابه هم و شامل 26 اتاق می باشد.سایت کامپیوتر ارشد ویژه دانشجویان ارشد در طبقه دوم است. سایت های کامپیوتر مجهزبه شبکه اینترنت و کل خوابگاه مجهز به اینترنت وایرلس می باشد.این سرا دارای دو زیرزمین شرقی و غربی است،زیرزمین شرقی شامل:نمازخانه،سالن مطالعه،حمام و رختشویخانه و زیرزمین غربی شامل:سالن ورزشی،سالن تلویزیون،اتاق میهمان و بوفه می باشد.

شماره تماس: 31312064-034

سرای آرمان

سرای آرمان در سال 1396 بنا شده است.این سرا چهار طبقه است.طبقه همکف آن 10 اتاق  در قسمت شرقی  دارد و طبقات بعدی هر کدام آن دارای دوقسمت شرقی و غربی می باشد. در بخش شرقی این طبقات 6 اتاق و در بخش غربی آن ها 10 اتاق وجود دارد.همه طبقات مجهز به شبکه اینترنت و اینترنت وایرلس هستند.همچنین این سرا دارای نمازخانه و سالن مطالعه در طبقه همکف می باشد و محوطه این سرا بسیار بزرگ می باشد که بخش زیادی از آن  فضا سبز و بخش دیگر آن دارای زمین والیبال،بستکبال و مجهز به وسایل تندرستی است.

شماره تماس:31312557-034

سرای پردیس

سرای پردیس در سال 1390 بنا شده است.این سرا چهار طبقه است.طبقه همکف آن 10 اتاق  در قسمت شرقی  دارد و طبقات بعدی هر کدام آن دارای دوقسمت شرقی و غربی می باشد. در بخش شرقی این طبقات 6 اتاق و در بخش غربی آن ها 10 اتاق وجود دارد.همه طبقات مجهز به شبکه اینترنت و اینترنت وایرلس هستند.همچنین این سرا دارای نمازخانه و سالن مطالعه در طبقه همکف می باشد و محوطه این سرا بسیار بزرگ می باشد که بخش زیادی از آن  فضا سبز و بخش دیگر آن دارای زمین والیبال،بستکبال و مجهز به وسایل تندرستی است.

تلفن تماس:31312065-034