شورای انضباطی دانشجویان

معاونت دانشجویی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان

دانشگاه به عنوان یک جامعه که پذیرای جمعیتی از دانشجویان ،کارکنان و اساتید ما می باشد و اغلب خانواده ها نیز در این جامعه عضو هستند.این جامعه مثل هر جامعه دیگری متآثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشکیل دهنده است.در دانشگاه روابط متقابل دانشجویان،کارکنان و اساتید می تواند در پاره ای از اوقات سبب مخاطراتی برای هریک از طرفین رابطه شده و یا در مواقعی هزینه هایی برای دانشگاه ایجاد نماید که این هم نیازمند مرجعی برای داوری می باشد.با توجه به مصلحت های کلان آموزش عالی،ورود پلیس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراین مرجع داور در جهت احقاق حقوق دانشجویان و رعایت مصالح دانشگاه،بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1374،شورای انضباطی است که در دانشگاهها تشکیل و به تخلفات دانشجویی رسیدگی می نماید.مشابه این نهاد در مورد کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز وجود دارد
شورای انضباطی دانشجویان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است که در مورد تخلفات شغلی و شئون و حیثیت های دانشجویی کلیه شاغلین به تحصیل اتخاذ تصمیم میکند.در شورای انضباظی احکام در دو مرحله اولیه و قطعی صادر می شود که احکام اولیه قابل اعتراض و احکام قطعی لازم الاجرا است.
بررسی اعتراض دانشجویان به احکام اولیه(به جز اخطار شفاهی یا کتبی که در کمیته بدوی انجام می گیرد)
در شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صورت می گیرد.شورای انضباطی از نظر اداری در حوزه معاونت دانشجویی قرار می گیرد،لیکن از نظر بررسی پرونده ها و برخوردبا تخلفات و صدور آراء کاملاً مستقل عمل می کند.
رسالت شورای انضباطی:دوره دانشجویی عبور از دوره نوجوانی به جوانی است و زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه های جدی زندگی است.لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد تا تبعات سنگین قضایی بر دوش دانشجویان سنگینی نکند.با این اوصاف شورای انضباطی با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجویان بر خورد می نماید و فرصت جبران برای دانشجویان لحاظ می شود،لذا دور آراء،تعلیقی،اخذ تعهد مکتوب و تذکرهای انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و در صوت عدم تکرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخیص اعضای شورای انضباطی دانشگاه،امکان حذف برخی از سوابق انضباطی پس از پایان دانش آموختگی مطابق آیین نامه میسر خواهد بود.  

صورتجلسه گزارش تخلف انضباطی در جلسه امتحان
file name : sotatjalase.pdf
file size : 122 KB
دانلود
شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان
file name : shoraenzebati.pdf
file size : 8 MB
دانلود