معرفی دفتر ارتباط دانشگاه با خانواده

معاونت دانشجویی

سمیه میر افضلی
سمت : کارشناس ارتباط دانشگاه با خانواده

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۸۱-۰۳۴