سرپرستان سراهای دانشجویی

 معاونت دانشجویی

سرپرستان سراهای پسران

روح‌الله اسماعیلی
سمت : سرپرست سرای عدالت
فوق دیپلم حسابداری
تلفن تماس:۳۴۲۲۴۶۹۵-۰۳۴

ایرج حسنشاهی
سمت : سرپرست سرای عدالت
کارشناسی مدیریت

تلفن تماس:۳۴۲۲۴۶۹۵-۰۳۴

جواد ابراهیم‌پور
سمت : سرپرست سرای عدالت
دیپلم

تلفن تماس:۳۴۲۲۴۶۹۵-۰۳۴

علی اکبر بهامین
سمت : سرپرست سرای گیت عرفان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۴-۰۳۴

علیرضا عزیزی
سمت : سرپرست سرای گیت عرفان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۴-۰۳۴

علی خداداد‌پور
سمت : سرپرست سرای گیت عرفان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۴-۰۳۴

سرپرستان سراهای دختران

سمیه میر افضلی
سمت : سرپرست گیت پرنیان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۴۴۹-۰۳۴

فرح ابوطالبی
سمت : سرپرست گیت پرنیان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۴۴۹-۰۳۴

زهرا رمضانی
سمت : سرپرست گیت پرنیان

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۴۴۹-۰۳۴

نجمه رمضانی
سمت : سرپرست سرای پردیس

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۵-۰۳۴

فاطمه بهادری
سمت : سرپرست سرای پردیس

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۶۵

مریم مرادی
سمت : سرپرست سرای نرگس

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۱۹۸-۰۳۴

مریم سلیمانی
سمت : سرپرست سرای نرگس

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۱۹۸-۰۳۴

زهرا میرزایی
سمت : سرپرست سرای کوثر

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۹-۰۳۴

منصوره کارآموز
سمت : سرپرست سرای کوثر

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۰۶۹-۰۳۴

مریم خالو باقری
سمت : سرپرست سرای خوشبختی

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۵۳-۰۳۴

فاطمه مرادی
سمت : سرپرست سرای خوشبختی
کارشناسی ارشد

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۵۳-۰۳۴

لیلا امیدی نیا
سمت : سرپرست سرای شقایق
کارشناسی ارشد

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۶۰-۰۳۴

زهرا بتراک
سمت : سرپرست سرای شقایق
کارشناسی ارشد

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۶۰-۰۳۴

خدیجه ریسه‌ای
سمت : سرپرست سرای امین
کارشناسی

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۴۴۸-۰۳۴