مواد غذایی و covid-19

معاونت دانشجویی

آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا و ۱۹-COVID ﺑﺪاﻧﻨﺪ
file name : mavadegazayee2.pdf
file size : 587 KB
دانلود

ده ﻧﮑﺘﻪ: آﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا و ۱۹-COVID ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
file name : mavadgazayee1.pdf
file size : 649 KB
دانلود

آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻠﺎح اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا و ۱۹-COVID ﺑﺪاﻧﻨﺪ
file name : mavadegazayee3.pdf
file size : 666 KB
دانلود